Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden deelname Art Laren 2021

1-Organisatie
De kunstbeurs Art Laren, waaronder naam, merken, logo’s, huisstijl en afbeeldingen is eigendom van Stichting Art Laren. Deelnemers mogen alleen na schriftelijke toestemming van de Stichting Art Laren gebruik maken van naam, logo’s en afbeeldingen van de kunstbeurs Art Laren. De organisatie van de beurs is in handen van Stichting Art Laren.

2-Deelneming en inschrijving

Deelneming staat open voor galeries in moderne en hedendaagse kunst. Inschrijving is mogelijk door middel van een volledig ingevuld Art Laren inschrijfformulier. Inschrijving dient te geschieden bij Stichting Art Laren, per het op het inschrijfformulier aangegeven adres. De definitieve overeenkomst tussen Stichting Art Laren en de deelnemer ontstaat door de toezending van een deelnamebevestiging door Stichting Art Laren aan de deelnemer. Deelneming kan afhankelijk zijn van het oordeel van een door de Stichting Art Laren te benoemen selectiecommissie. Stichting Art Laren heeft het recht om deelneming aan de beurs zonder opgave van reden te weigeren.

3-Plaats en datum

De kunstbeurs Art Laren wordt gehouden op de Brink te Laren (NH). De publieksdagen zijn 11, 12 en 13 juni 2020. De openingstijden van de beurs zijn van 11.00 tot 18.30 uur. Op 13 juni wordt er mogelijk een besloten evenement van 17.00 tot 20.00 uur georganiseerd. Deze besloten avond is voor genodigden van de galeries en sponsoren, Vrienden van Art Laren en Kiwanis leden.

4-Paviljoen

De organisatie stelt aan de deelnemer een paviljoen van 12x4m, een paviljoen van 8×4 m en/of een paviljoen van 4x4m ter beschikking, afhankelijk van de wens van de deelnemer. Paviljoen is voorzien van een stabiele en solide paneelvloer. Met de wens van de deelnemer met betrekking tot de standplaats wordt, voor zo ver dat mogelijk is, rekening gehouden. De Stichting Art Laren is echter nooit verplicht de door de deelnemer aangegeven voorkeur te honoreren.

5-Inrichting

Ten behoeve van inrichting en presentatie, draagt Stichting Art Laren zorg voor uniforme wanden, vloerbedekking en verlichting in de paviljoens (12 spots voor een 12×4, 8 spots voor een 8x4m en 4 spots voor een 4x4m). De stroomvoorziening (aansluit-waarde) is maximaal 1.250 Watt per tent. De kosten van additionele inrichtingswensen zijn voor rekening van de standhouder. Stichting Art Laren draagt zorg voor een naambord van de galerie op het paviljoen of tent en 3 badges per deelnemende galerie.

6-Presentatie

Van de standhouder wordt een deugdelijke en artistieke presentatie verwacht in haar paviljoen. Het plaatsen van kunstobjecten buiten het paviljoen, is alleen toegestaan na toestemming van Stichting Art Laren. Reclame objecten buiten het paviljoen of duidelijk zichtbaar aan de buitenzijde van het paviljoen of tent, zijn niet toegestaan.

8-De prijs voor deelname

De prijs voor deelname met een paviljoen van 48m2 is € 3.300,-, voor deelname met een paviljoen van 32m2 is deze € 2.600,- en voor deelname met een paviljoen van 16m2 is deze € 1.800,- .Prijzen zijn inclusief de kosten voor promotie en de inrichting van de paviljoens zoals beschreven in artikel 5. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

9-Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door Stichting Art Laren op te geven bankrekening t.n.v. Stichting Art Laren.

10-Risico en verzekering

Stichting Art Laren sluit iedere aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van, of schade aan goederen van deelnemers of kunstwerken welke door de deelnemers worden aangeboden gedurende de beurs, inclusief de op- en afbouwperiode, uit. De deelnemer vrijwaart Stichting Art Laren voor elke aansprakelijkheid voor schade welke door de galeriehouder ten gevolge van de huur van het paviljoen of tent en de daarin tentoongestelde kunstwerken wordt geleden, alsmede voor de schade aan derden welke door de deelnemer of diens vertegenwoordigers wordt veroorzaakt. Deelnemers aan de beurs verplichten zich voor verlies of diefstal van en schade aan hun goederen en kunstwerken te verzekeren.

11-Bewaking

Stichting Art Laren draagt buiten de openingstijden van de beurs zorg voor de bewaking van de paviljoens: Op donderdag 11 juni tussen 18.00 uur en 23:00; op vrijdag 12 juni van 08:00 tot 11.00 uur en van 18:00 tot 23:00; op zaterdag 13 juni van 08:00 tot 11.00 uur en van 18:00 tot 23:00; en op zondag 14 juni van 08:00 tot 11:00 uur. De bewaking wordt gedurende de nacht, tussen 23:00 en 08:00 uur uitgevoerd door een professioneel Beveiligings- bureau, Gooiland Beveiliging (Securitas).       
De paviljoens en tenten dienen op donderdag, vrijdag en zaterdag, bij sluiting van de beurs, te worden afgesloten op de wijze zoals aangegeven in het ‘Handboek voor deelnemers aan Art Laren 2021’. Indien gewenst kan de galeriehouder kostbare kunstwerken op verzoek laten opslaan in een afsluitbare stalen container die hiervoor door Stichting Art Laren aan de deelnemers ter beschikking wordt gesteld.

12-Nadere aanwijzingen en nadere bepalingen

De deelnemer dient tijdens de beurs de aanwijzingen en/of opdrachten van de daartoe door Stichting Art Laren aangewezen personen te allen tijde op te volgen. Voorts dient de deelnemer de nadere (huishoudelijke) bepalingen in het ‘Handboek voor deelnemers aan Art Laren 2021’ na te leven. Het ‘Handboek voor deelnemers aan Art Laren 2021’ zal tijdig aan de deelnemers worden verstrekt.

13-Afgelasting, inkorting of uitstel van de beurs

Stichting Art Laren is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm ook indien de beurs door onvoorziene omstandigheden of door overmacht afgelast, of ingekort wordt, tenzij de schade is ontstaan door grove schuld of opzet van Stichting Art Laren.

14-Inschrijving

De inschrijving door middel van het inschrijfformulier en de bevestiging van deelname door Stichting Art Laren is bindend. De inschrijver is niet gerechtigd zijn inschrijving aan een derde over te dragen. Deze Algemene Voorwaarden deelname Art Laren 2021 maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst tot deelname aan Art Laren 2021.

15-Annuleren inschrijving/contractbreuk

Bij annulering van de inschrijving is de deelnemer tot 8 weken voor aanvang van de beurs 50% van de totale kosten van deelname aan Art Laren verschuldigd. Daarna is de deelnemer 100% van de totale kosten van deelname aan Art Laren betaald verschuldigd.

16-Algemeen

In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden deelname Art Laren 2021 niet voorzien, beslist Stichting Art Laren.Stichting Art Laren  

Laren,  januari 2021